Akcjonariusze | Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

OBSŁUGA AKCJONARIUSZY

Treść

Komunikat

Uprzejmie informujemy, że na podstawie art. 3a ust. 1 oraz art. 4 ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 6 Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego („Ustawa”), Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa („KOWR”) przysługuje odpowiednio prawo pierwokupu oraz prawo nabycia akcji Krajowej Spółki Cukrowej S.A. (dalej także „Spółka”).

I. Zmiana wpisu w księdze akcyjnej

W celu dokonania zmiany wpisu w księdze akcyjnej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. (dalej: „Spółka”, „KSC S.A.”) należy przedłożyć stosowny wniosek wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę dokonania wnioskowanej zmiany wpisu.

Poniżej prezentujemy szczegółowe procedury zmiany wpisu w księdze akcyjnej w odniesieniu do najczęściej występujących czynności lub zdarzeń prawnych, w wyniku których dochodzi do przeniesienia akcji tj.: sprzedaż akcji, darowizna akcji, nabycie akcji w drodze dziedziczenia, zniesienie współwłasności akcji. W przypadku nabycia akcji na podstawie innych tytułów, postanowienia poniższych procedur stosuje się odpowiednio.

1. Sprzedaż akcji

Zgodnie z § 15 ust. 1 Statutu Spółki akcje KSC S.A. mogą być zbyte wyłącznie pracownikom Spółki i plantatorom buraków cukrowych związanym ze Spółką umowami kontraktacji buraków cukrowych - umowa kontraktacji/umowa o pracę musi obowiązywać w momencie, gdy zawierana jest umowa sprzedaży.

Na podstawie art. 3a ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego („Ustawa”), w przypadku sprzedaży akcji KSC S.A., Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa („KOWR”) przysługuje prawo pierwokupu tych akcji.

Prawo pierwokupu akcji nie przysługuje KOWR w przypadku sprzedaży akcji dokonanej na rzecz osoby bliskiej.

Osobą bliską w rozumieniu art. 2 pkt 6 Ustawy jest - zstępny (tj. dzieci, wnuki, prawnuki), wstępny (tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, małżonek, osoby przysposabiające i przysposobione oraz pasierbowie.

1.1. Procedura zmiany wpisu w księdze akcyjnej w przypadku sprzedaży akcji na rzecz osoby bliskiej (wyłączone prawo pierwokupu akcji przez KOWR):

 1. Strony zawierają umowę sprzedaży akcji (wzór nr 1).
  Treść umowy musi zawierać oświadczenie stron o spełnianiu warunku z art. 3a ust. 2 pkt 2 Ustawy - nabywca i zbywca są osobami bliskimi w rozumieniu art. 2 pkt 6 Ustawy.

 2. Nabywca akcji, niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży akcji, składa do Spółki wniosek o zmianę wpisu w księdze akcyjnej KSC S.A. (wzór nr 2). Do wniosku należy załączyć:

  1. umowę sprzedaży akcji (dokument należy przedłożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza),

  2. zaświadczenie o zatrudnieniu w KSC S.A. lub kopię umowy kontraktacji zawartej ze Spółką.

 3. KSC S.A., po pozytywnej weryfikacji złożonych przez nabywcę dokumentów, dokonuje w księdze akcyjnej wpisu o przeniesieniu akcji na rzecz nabywcy.

 4. KSC S.A. pisemnie zawiadamia nabywcę akcji o dokonanym wpisie.

1.2. Procedura zmiany wpisu w księdze akcyjnej w przypadku sprzedaży akcji na rzecz osób innych niż bliskie (sprzedaż objęta prawem pierwokupu akcji przez KOWR):

 1. Strony zawierają warunkową umowę sprzedaży akcji (wzór nr 1A).

 2. Zbywający akcje, niezwłocznie po zawarciu warunkowej umowy sprzedaży akcji, pisemnie zwraca się do KSC S.A. (wzór nr 1B), aby Spółka dokonała stosownego zawiadomienia KOWR i załącza warunkową umowę sprzedaży akcji.
  Dokument umowy należy przedłożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

 3. Nabywca akcji, niezwłocznie po zawarciu warunkowej umowy sprzedaży akcji, składa do Spółki wniosek o zmianę wpisu w księdze akcyjnej KSC S.A. (wzór nr 2). Do wniosku należy załączyć:

  1. warunkową umowę sprzedaży akcji (dokument umowy należy przedłożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza),

  2. zaświadczenie o zatrudnieniu w KSC S.A. lub kopię umowy kontraktacji zawartej ze Spółką.

 4. Wnioski i dokumenty Stron warunkowej umowy sprzedaży akcji, o których mowa w pkt 2 i 3 powyżej, dla przyspieszenia procedury - powinny zostać złożone jednocześnie.

 5. KSC S.A., po pozytywnej weryfikacji złożonych przez zbywcę i nabywcę wymaganych dokumentów, zawiadamia KOWR o treści zawartej warunkowej umowy sprzedaży akcji; do zawiadomienia załącza ustawowo wymagane dokumenty.
  Samodzielne zawiadomienie KOWR przez zbywcę lub nabywcę akcji, z pominięciem KSC S.A. o warunkowej umowie sprzedaży akcji zawartej począwszy od dnia 26 czerwca 2019 r., jest nieskuteczne.

 6. Prawo pierwokupu akcji Spółki, KOWR może wykonać w terminie 2 miesięcy od otrzymania zawiadomienia Spółki.

 7. W przypadku skorzystania przez KOWR z prawa pierwokupu:

  1. Oświadczenie KOWR o nabyciu akcji składane jest w formie aktu notarialnego.

  2. KOWR wysyła zobowiązanemu z prawa pierwokupu (zbywcy akcji) oświadczenie, o skorzystaniu z prawa pierwokupu przesyłką poleconą nadaną za potwierdzeniem odbioru w placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, a następnie publikuje na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej KOWR.

   Uważa się, że zobowiązany z prawa pierwokupu zapoznał się z treścią oświadczenia KOWR o wykonaniu prawa pierwokupu z chwilą jego publikacji na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej KOWR.

  3. KSC S.A. dokonuje w księdze akcyjnej wpisu o przeniesieniu akcji na rzecz Skarbu Państwa, w imieniu którego działa KOWR, na podstawie wniosku KOWR i załączonych do wniosku dokumentów uzasadniających dokonanie wpisu.

  4. KSC S.A. pisemnie zawiadamia KOWR o dokonanym wpisie.

  5. KSC S.A. pisemnie zawiadamia nabywcę akcji warunkowej umowy sprzedaży akcji o skorzystaniu przez KOWR z prawa pierwokupu i dokonuje zwrotu złożonego wniosku nabywcy o zmianę wpisu w księdze akcyjnej.

 8. W przypadku nieskorzystania przez KOWR z prawa pierwokupu
  (niezłożenie w ustawowym terminie przez KOWR oświadczenia o nabyciu akcji lub pisemne poinformowanie zobowiązanego (zbywcy akcji) o nieskorzystaniu przez KOWR z prawa pierwokupu - oznacza, że KOWR nie skorzystał z prawa pierwokupu):

  1. KOWR pisemnie informuje KSC S.A. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu.

  2. KSC S.A. dokonuje w księdze akcyjnej wpisu o przeniesieniu akcji na rzecz nabywcy akcji warunkowej umowy sprzedaży akcji i informuje nabywcę o dokonanym wpisie.

2. Darowizna akcji

Zgodnie z § 15 ust. 1 Statutu Spółki akcje KSC S.A. mogą być zbyte wyłącznie pracownikom Spółki i plantatorom buraków cukrowych związanym ze Spółką umowami kontraktacji buraków cukrowych - umowa kontraktacji/umowa o pracę musi obowiązywać w momencie, gdy zawierana jest umowa darowizny.

Na podstawie art. 4 ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego („Ustawa”), w przypadku darowizny akcji KSC S.A., Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa („KOWR”) przysługuje prawo nabycia tych akcji.

Prawo nabycia akcji nie przysługuje KOWR w przypadku darowizny akcji dokonanej na rzecz osoby bliskiej.

Osobą bliską w rozumieniu art. 2 pkt 6 Ustawy jest - zstępny (tj. dzieci, wnuki, prawnuki), wstępny (tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, małżonek, osoby przysposabiające i przysposobione oraz pasierbowie.

2.1. Procedura zmiany wpisu w księdze akcyjnej w przypadku darowizny akcji na rzecz osoby bliskiej (wyłączone prawo nabycia akcji przez KOWR):

 1. Strony zawierają umowę darowizny akcji (wzór nr 3).

  Treść umowy musi zawierać oświadczenie stron o spełnianiu warunku z art. 4 ust. 4 pkt 2 lit. b w zw. z art. 4 ust. 6 Ustawy- zbywca (darczyńca) i nabywca (obdarowany) są osobami bliskimi w rozumieniu art. 2 pkt 6 Ustawy.

 2. Nabywca akcji, niezwłocznie po zawarciu umowy darowizny akcji, składa do Spółki wniosek o zmianę wpisu w księdze akcyjnej KSC S.A. (wzór nr 2). Do wniosku należy załączyć:

  1. umowę darowizny akcji (dokument należy przedłożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza),

  2. zaświadczenie o zatrudnieniu w KSC S.A. lub kopię umowy kontraktacji zawartej ze Spółką.

 3. KSC S.A., po pozytywnej weryfikacji złożonych przez nabywcę dokumentów, dokonuje w księdze akcyjnej wpisu o przeniesieniu akcji na rzecz nabywcy.

 4. KSC S.A. pisemnie zawiadamia nabywcę akcji o dokonanym wpisie.

2.2. Procedura zmiany wpisu w księdze akcyjnej w przypadku darowizny akcji na rzecz osób innych niż bliskie (darowizna objęta prawem nabycia akcji przez KOWR):

 1. Strony zawierają umowę darowizny akcji (wzór nr 3A).

  (treść umowy musi zawierać oświadczenie stron o niespełnianiu warunku z art. 4 ust. 4 pkt 2 lit. b w zw. z art. 4 ust. 6 Ustawy - zbywca (darczyńca) i nabywca (obdarowany) nie są osobami bliskimi w rozumieniu art. 2 pkt 6 Ustawy)

 2. Nabywca akcji, niezwłocznie po zawarciu umowy darowizny akcji, składa do Spółki wniosek o zmianę wpisu w księdze akcyjnej KSC S.A. (wzór nr 2). Do wniosku należy załączyć:

  1. umowę darowizny akcji (dokument należy przedłożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, w dwóch egzemplarzach),

  2. zaświadczenie o zatrudnieniu w KSC S.A. lub kopię umowy kontraktacji zawartej ze Spółką.

 3. KSC S.A., po pozytywnej weryfikacji złożonych dokumentów, zawiadamia KOWR o nabyciu akcji Spółki, w stosunku do których KOWR przysługuje prawo nabycia; do zawiadomienia załącza ustawowo wymagane dokumenty.

  Samodzielne zawiadomienie KOWR przez zbywcę lub nabywcę akcji, z pominięciem KSC S.A. o nabyciu akcji, które nastąpiło począwszy od dnia 26 czerwca 2019 r. jest nieskuteczne.

 4. Prawo nabycia akcji, KOWR może wykonać w terminie 2 miesięcy od otrzymania zawiadomienia Spółki.

 5. W przypadku skorzystania przez KOWR z prawa nabycia:

  1. Oświadczenie KOWR o nabyciu akcji na podstawie przysługującego prawa nabycia składane jest w formie aktu notarialnego.

  2. KOWR wysyła właścicielowi akcji (nabywcy akcji) oświadczenie o skorzystaniu z prawa nabycia przesyłką poleconą nadaną za potwierdzeniem odbioru w placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, a następnie publikuje na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej KOWR.

   Uważa się, że właściciel akcji zapoznał się z treścią oświadczenia KOWR o wykonaniu prawa nabycia z chwilą jego publikacji na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej KOWR.

  3. KSC S.A. dokonuje w księdze akcyjnej wpisu o przeniesieniu akcji na rzecz Skarbu Państwa, w imieniu którego działa KOWR, na podstawie wniosku KOWR i załączonych do wniosku dokumentów uzasadniających dokonanie wpisu.

  4. KSC S.A. pisemnie zawiadamia KOWR o dokonanym wpisie.

  5. KSC S.A. pisemnie zawiadamia nabywcę akcji o skorzystaniu przez KOWR z prawa nabycia i dokonuje zwrotu złożonego wniosku nabywcy o zmianę wpisu w księdze akcyjnej.

 6. W przypadku nieskorzystania przez KOWR z prawa nabycia

  (niezłożenie w ustawowym terminie przez KOWR oświadczenia o nabyciu akcji lub pisemne poinformowanie właściciela akcji (nabywcy akcji) o nieskorzystaniu przez KOWR z prawa nabycia - oznacza, że KOWR nie skorzystał z prawa nabycia):

  1. KOWR pisemnie informuje KSC S.A. o nieskorzystaniu przez KOWR z prawa nabycia akcji.

  2. KSC S.A. dokonuje w księdze akcyjnej wpisu o przeniesieniu akcji na rzecz nabywcy akcji i informuje nabywcę o dokonanym wpisie.

3. Nabycie akcji w wyniku dziedziczenia

Na podstawie art. 4 ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego („Ustawa”), w przypadku nabycia akcji KSC S.A., w wyniku dziedziczenia, Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa („KOWR”), przysługuje prawo nabycia tych akcji.

Prawo nabycia akcji nie przysługuje KOWR w przypadku nabycia akcji m.in.: w wyniku dziedziczenia ustawowego, dziedziczenia przez rolnika indywidualnego, dziedziczenia testamentowego przez osobę bliską zbywcy (spadkodawcy) lub nabycia akcji przez rolnika indywidualnego w wyniku zapisu windykacyjnego.

Osobą bliską w rozumieniu art. 2 pkt 6 Ustawy jest - zstępny (tj. dzieci, wnuki, prawnuki), wstępny (tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, małżonek, osoby przysposabiające i przysposobione oraz pasierbowie.

3.1. Procedura zmiany wpisu w księdze akcyjnej w przypadku nabycia akcji, w wyniku dziedziczenia, w stosunku do których KOWR nie przysługuje prawo nabycia:

 1. Spadkobierca akcjonariusza składa do Spółki wniosek o zmianę wpisu w księdze akcyjnej KSC S.A. (wzór nr 2).

  Wnioski składają wszyscy spadkobiercy wskazani w postanowieniu sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akcie poświadczenia dziedziczenia. Wnioski wszystkich spadkobierców winny być przesłane do Spółki łącznie.

 2. Do wniosku należy załączyć:

  1. postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia (oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza),

  2. w przypadku dziedziczenia na podstawie testamentu, dodatkowo oświadczenie spadkobiercy testamentowego o spełnianiu warunku z art. 4 ust. 4 pkt 2 lit. b lub c w zw. z art. 4 ust. 6 Ustawy - nabywca (spadkobierca) jest osobą bliską zbywcy (spadkodawcy) w rozumieniu art. 2 pkt 6 Ustawy lub rolnikiem indywidualnym w rozumieniu art. 6 Ustawy (wzór nr 4)

   (Oświadczenia składają wszyscy spadkobiercy testamentowi. W przypadku gdy spadkobierca testamentowy jest rolnikiem indywidualnym w rozumieniu art. 6 Ustawy, należy do oświadczenia załączyć wskazane w Ustawie dowody potwierdzające ten status),

  3. oświadczenie o wyznaczeniu wspólnego przedstawiciela współwłaścicieli akcji (wzór nr 5)

   (Oświadczenia składają wszyscy spadkobiercy; w przypadku niewskazania przez współwłaścicieli akcji wspólnego przedstawiciela przysługująca spadkobiercom dywidenda, zgodnie z art. 333 § 3 kodeksu spółek handlowych, może zostać wypłacona przez Spółkę któremukolwiek ze współuprawnionych. Oświadczenia nie składa się, jeśli jest tylko jeden spadkobierca.).

 3. W przypadku, gdy jeden ze spadkobierców jest niepełnoletni wniosek o zmianę wpisu w księdze akcyjnej (wzór nr 2A), oświadczenie o wyznaczeniu wspólnego przedstawiciela (wzór nr 5A) oraz oświadczenie o spełnianiu warunku z art. 4 ust. 4 pkt 2 lit. b w zw. z art. 4 ust. 6 Ustawy (wzór nr 4A) w jego imieniu składa przedstawiciel ustawowy.

 4. W przypadku, gdy spadkobierca jest reprezentowany przez pełnomocnika, kuratora lub opiekuna prawnego, do wniosku o zmianę wpisu w księdze akcyjnej (wzór nr 2A), oświadczenia o wyznaczeniu wspólnego przedstawiciela (wzór nr 5A) oraz oświadczenia o spełnianiu warunku z art. 4 ust. 4 pkt 2 lit. b lub c w zw. z art. 4 ust. 6 Ustawy (wzór nr 4A) składanego w imieniu spadkobiercy, należy załączyć dokument upoważniający do złożenia wniosku i oświadczeń w imieniu wnioskodawcy.

 5. KSC S.A., po pozytywnej weryfikacji złożonych przez spadkobiercę dokumentów, dokonuje w księdze akcyjnej wpisu o przeniesieniu akcji na rzecz spadkobiercy.

 6. KSC S.A. pisemnie zawiadamia nabywcę akcji o dokonanym wpisie.

3.2. Procedura zmiany wpisu w księdze akcyjnej w przypadku nabycia akcji w wyniku dziedziczenia, w stosunku do których KOWR przysługuje prawo nabycia

(procedura dotyczy spadkobierców testamentowych, którzy nie są osobami bliskimi zbywcy (spadkodawcy) w rozumieniu art. 2 pkt 6 Ustawy ani rolnikami indywidualnymi w rozumieniu art. 6 Ustawy):

 1. Spadkobierca akcjonariusza składa do Spółki wniosek o zmianę wpisu w księdze akcyjnej KSC S.A. (wzór nr 2).

  Wnioski składają wszyscy spadkobiercy wskazani w postanowieniu sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akcie poświadczenia dziedziczenia. Wnioski wszystkich spadkobierców winny być przesłane do Spółki łącznie.

 2. Do wniosku należy załączyć:

  1. postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia (oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza),

  2. oświadczenie spadkobiercy o niespełnianiu warunku z art. 4 ust. 4 pkt 2 lit. b oraz c w zw. z art. 4 ust. 6 Ustawy - nabywca (spadkobierca) nie jest osobą bliską zbywcy (spadkodawcy) w rozumieniu art. 2 pkt 6 Ustawy ani rolnikiem indywidualnym w rozumieniu art. 6 Ustawy (wzór nr 4)

   (oświadczenia składają wszyscy spadkobiercy),

  3. oświadczenie o wyznaczeniu wspólnego przedstawiciela współwłaścicieli akcji (wzór nr 5)

   (Oświadczenia składają wszyscy spadkobiercy; w przypadku niewskazania przez współwłaścicieli akcji wspólnego przedstawiciela, przysługująca spadkobiercom dywidenda, zgodnie z art. 333 § 3 kodeksu spółek handlowych, może zostać wypłacona przez Spółkę któremukolwiek ze współuprawnionych. Oświadczenia nie składa się, jeśli jest tylko jeden spadkobierca),

 3. W przypadku, gdy jeden ze spadkobierców jest niepełnoletni wniosek o zmianę wpisu w księdze akcyjnej (wzór nr 2A), oświadczenie o wyznaczeniu wspólnego przedstawiciela (wzór nr 5A) oraz oświadczenie o niespełnianiu warunku z art. 4 ust. 4 pkt 2 lit. b w zw. z art. 4 ust. 6 Ustawy (wzór nr 4A) w jego imieniu, składa przedstawiciel ustawowy.

 4. W przypadku, gdy spadkobierca jest reprezentowany przez pełnomocnika, kuratora lub opiekuna prawnego, do wniosku o zmianę wpisu w księdze akcyjnej (wzór nr 2A), oświadczenia o wyznaczeniu wspólnego przedstawiciela (wzór nr 5A) oraz oświadczenia o niespełnianiu warunku z art. 4 ust. 4 pkt 2 lit. b oraz c w zw. z art. 4 ust. 6 Ustawy (wzór nr 4A) składanego w imieniu spadkobiercy, należy załączyć dokument upoważniający do złożenia wniosku i oświadczeń w imieniu wnioskodawcy.

 5. KSC S.A., po pozytywnej weryfikacji złożonych dokumentów, zawiadamia KOWR o nabyciu akcji Spółki, w stosunku do których KOWR przysługuje prawo nabycia; do zawiadomienia załącza ustawowo wymagane dokumenty.

  Samodzielne zawiadomienie KOWR przez nabywcę akcji, z pominięciem KSC S.A. o nabyciu akcji, które nastąpiło począwszy od dnia 26 czerwca 2019 r. jest nieskuteczne.

 6. Prawo nabycia akcji, KOWR może wykonać w terminie 2 miesięcy od otrzymania zawiadomienia Spółki.

 7. W przypadku skorzystania przez KOWR z prawa nabycia:

  1. Oświadczenie KOWR o nabyciu akcji na podstawie przysługującego prawa nabycia składane jest w formie aktu notarialnego.

  2. KOWR wysyła właścicielowi akcji (nabywcy akcji) oświadczenie o skorzystaniu z prawa nabycia przesyłką poleconą nadaną za potwierdzeniem odbioru w placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, a następnie publikuje na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej KOWR.

   Uważa się, że właściciel akcji zapoznał się z treścią oświadczenia KOWR o wykonaniu prawa nabycia z chwilą jego publikacji na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej KOWR.

  3. KSC S.A. dokonuje w księdze akcyjnej wpisu o przeniesieniu akcji na rzecz Skarbu Państwa, w imieniu którego działa KOWR, na podstawie wniosku KOWR i załączonych do wniosku dokumentów uzasadniających dokonanie wpisu.

  4. KSC S.A. pisemnie zawiadamia KOWR o dokonanym wpisie.

  5. KSC S.A. pisemnie zawiadamia nabywcę akcji o skorzystaniu przez KOWR z prawa nabycia i dokonuje zwrotu złożonego wniosku nabywcy o zmianę wpisu w księdze akcyjnej.

 8. W przypadku nieskorzystania przez KOWR z prawa nabycia

  (niezłożenie w ustawowym terminie przez KOWR oświadczenia o nabyciu akcji lub pisemne poinformowanie właściciela akcji (nabywcy akcji) o nieskorzystaniu przez KOWR z prawa nabycia - oznacza, że KOWR nie skorzystał z prawa nabycia):

  1. KOWR pisemnie informuje KSC S.A. o nieskorzystaniu przez KOWR z prawa nabycia akcji.

  2. KSC S.A. dokonuje w księdze akcyjnej wpisu o przeniesieniu akcji na rzecz nabywcy akcji i informuje nabywcę o dokonanym wpisie.

4. Zniesienie współwłasności akcji - dział spadku

Akcje nabyte w drodze dziedziczenia przez kilku spadkobierców stanowią współwłasność. Spadkobiercy w każdym czasie mogą zawrzeć umowę częściowego działu spadku (wzór nr 6), na podstawie której współwłasność akcji zostanie zniesiona. Zawierając umowę częściowego działu spadku spadkobiercy mogą dowolnie podzielić akcje np. przyznając je jednemu ze spadkobierców lub tylko niektórym z nich.

Na podstawie art. 4 ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego („Ustawa”), w przypadku nabycia akcji KSC S.A., w wyniku działu spadku, Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa („KOWR”), przysługuje prawo nabycia tych akcji.

Prawo nabycia nie przysługuje KOWR w przypadku nabycia akcji w wyniku działu spadku przez osobę bliską zbywcy.

Osobą bliską w rozumieniu art. 2 pkt 6 Ustawy jest - zstępny (tj. dzieci, wnuki, prawnuki), wstępny (tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, małżonek, osoby przysposabiające i przysposobione oraz pasierbowie.

Zbywcą akcji w przypadku dokonania działu spadku jest współspadkobierca przekazujący swój udział w akcjach na rzecz innego spadkobiercy, któremu na mocy działu spadku akcje mają przypaść.

4.1. Procedura zmiany wpisu w księdze akcyjnej w przypadku nabycia akcji, w wyniku działu spadku, przez osobę bliską zbywcy (wyłączone prawo nabycia akcji przez KOWR):

 1. Spadkobierca akcjonariusza składa do Spółki wniosek o zmianę wpisu w księdze akcyjnej KSC S.A. (wzór nr 2).

  Wniosek składa każdy ze spadkobierców, który w wyniku dokonanego działu spadku został właścicielem akcji. W treści wniosku należy wpisać liczbę akcji przypadającą spadkobiercy w wyniku dokonanego podziału.

 2. Do wniosku należy załączyć:

  1. umowę częściowego działu spadku (wzór nr 6), umowę działu spadku (jeśli dotyczy również akcji), orzeczenie sądu lub ugodę zawartą przed sądem w przedmiocie działu spadku (oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza),

  2. kserokopie dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) stron umowy działu spadku albo notarialne poświadczenie podpisów stron umowy, chyba że podpisy stron umowy zostały złożone osobiście w obecności upoważnionego pracownika KSC S.A.

   Podpisy stron umowy mogą zostać złożone osobiście w obecności upoważnionego pracownika KSC S.A., po okazaniu oryginału dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport). W przypadku niemożliwości osobistego stawiennictwa, do umowy należy załączyć kserokopie dokumentów tożsamości stron umowy (dowód osobisty lub paszport) albo notarialne poświadczenie podpisów stron umowy. W przypadku załączenia dokumentów tożsamości należy przekreślić/zamazać wizerunek oraz dane zawarte w dokumencie, z pozostawieniem oznaczenia rodzaju dokumentu, imienia, nazwiska, nr PESEL, adresu zameldowania oraz podpisu (jeśli znajdują się na dokumencie).

  3. postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia (oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza),

  4. oświadczenie nabywcy akcji o spełnianiu warunku z art. 4 ust. 4 pkt 2 lit. b w zw. z art. 4 ust. 6 Ustawy - nabywca i zbywca są osobami bliskimi w rozumieniu art. 2 pkt 6 Ustawy (wzór nr 7),

  5. wniosek o dokonanie podziału odcinka zbiorowego akcji (wzór nr 8).

 3. KSC S.A., po pozytywnej weryfikacji złożonych dokumentów, dokonuje w księdze akcyjnej wpisu o przeniesieniu akcji na rzecz nabywcy.

 4. KSC S.A. pisemnie zawiadamia nabywcę akcji o dokonanym wpisie.

4.2. Procedura zmiany wpisu w księdze akcyjnej w przypadku nabycia akcji, w wyniku działu spadku, przez osobę niebędącą osobą bliską zbywcy (KOWR przysługuje prawo nabycia akcji):

 1. Spadkobierca akcjonariusza składa do Spółki wniosek o zmianę wpisu w księdze akcyjnej KSC S.A. (wzór nr 2).

  Wniosek składa każdy ze spadkobierców, który w wyniku działu spadku został właścicielem akcji. W treści wniosku należy wpisać liczbę akcji przypadającą spadkobiercy w wyniku dokonanego podziału.

 2. Do wniosku należy załączyć:

  1. umowę częściowego działu spadku (wzór nr 6) lub umowę działu spadku (jeśli dotyczy również akcji), orzeczenie sądu lub ugodę sądową w przedmiocie działu spadku (oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza),

  2. kserokopie dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) stron umowy działu spadku albo notarialne poświadczenie podpisów stron umowy, chyba że podpisy stron umowy zostały złożone osobiście w obecności upoważnionego pracownika KSC S.A.

   Podpisy stron umowy mogą zostać złożone osobiście w obecności upoważnionego pracownika KSC S.A., po okazaniu oryginału dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport). W przypadku niemożliwości osobistego stawiennictwa, do umowy należy załączyć kserokopie dokumentów tożsamości stron umowy (dowód osobisty lub paszport) albo notarialne poświadczenie podpisów stron umowy. W przypadku załączenia dokumentów tożsamości należy przekreślić/zamazać wizerunek oraz dane zawarte w dokumencie, z pozostawieniem oznaczenia rodzaju dokumentu, imienia, nazwiska, nr PESEL, adresu zameldowania oraz podpisu (jeśli znajdują się na dokumencie).

  3. postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia (oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza),

  4. oświadczenie nabywcy akcji o niespełnianiu warunku z art. 4 ust. 4 pkt 2 lit. b w zw. z art. 4 ust. 6 Ustawy - nabywca i zbywca nie są osobami bliskimi w rozumieniu art. 2 pkt 6 Ustawy (wzór nr 7),

  5. Wniosek o dokonanie podziału odcinka zbiorowego akcji (wzór nr 8).

 3. KSC S.A., po pozytywnej weryfikacji złożonych dokumentów, zawiadamia KOWR o nabyciu akcji Spółki, w stosunku do których KOWR przysługuje prawo nabycia; do zawiadomienia załącza ustawowo wymagane dokumenty.

  Samodzielne zawiadomienie KOWR przez nabywcę akcji, z pominięciem KSC S.A. o nabyciu akcji, które nastąpiło począwszy od dnia 26 czerwca 2019 r. jest nieskuteczne.

 4. Prawo nabycia akcji, KOWR może wykonać w terminie 2 miesięcy od otrzymania zawiadomienia Spółki.

 5. W przypadku skorzystania przez KOWR z prawa nabycia:

  1. Oświadczenie KOWR o nabyciu akcji na podstawie przysługującego prawa nabycia składane jest w formie aktu notarialnego.

  2. KOWR wysyła właścicielowi akcji (nabywcy akcji) oświadczenie o skorzystaniu z prawa nabycia przesyłką poleconą nadaną za potwierdzeniem odbioru w placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, a następnie publikuje na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej KOWR.

   Uważa się, że właściciel akcji zapoznał się z treścią oświadczenia KOWR o wykonaniu prawa nabycia z chwilą jego publikacji na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej KOWR.

  3. KSC S.A. dokonuje w księdze akcyjnej wpisu o przeniesieniu akcji na rzecz Skarbu Państwa, w imieniu którego działa KOWR, na podstawie wniosku KOWR i załączonych do wniosku dokumentów uzasadniających dokonanie wpisu.

  4. KSC S.A. pisemnie zawiadamia KOWR o dokonanym wpisie.

  5. KSC S.A. pisemnie zawiadamia nabywcę akcji o skorzystaniu przez KOWR z prawa nabycia i dokonuje zwrotu złożonego wniosku nabywcy o zmianę wpisu w księdze akcyjnej.

 6. W przypadku nieskorzystania przez KOWR z prawa nabycia

  (niezłożenie w ustawowym terminie przez KOWR oświadczenia o nabyciu akcji lub pisemne poinformowanie właściciela akcji (nabywcy akcji) o nieskorzystaniu przez KOWR z prawa nabycia - oznacza, że KOWR nie skorzystał z prawa nabycia):

  1. KOWR pisemnie informuje KSC S.A. o nieskorzystaniu przez KOWR z prawa nabycia akcji.

  2. KSC S.A. dokonuje w księdze akcyjnej wpisu o przeniesieniu akcji na rzecz nabywcy akcji i informuje nabywcę o dokonanym wpisie.

II. Aktualizacja danych akcjonariusza

Akcjonariusz, którego dane (np. nazwisko, adres zamieszkania) uległy zmianie winien złożyć wniosek (wzór nr 9) o aktualizację danych. Wniosek może zostać podpisany przez akcjonariusza osobiście w obecności upoważnionego pracownika Krajowej Spółki Cukrowej S.A., po okazaniu oryginału dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
W przypadku niemożliwości osobistego stawiennictwa, do wniosku należy załączyć kserokopię dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) albo podpis akcjonariusza należy poświadczyć notarialnie. W przypadku załączenia dokumentu tożsamości należy przekreślić/zamazać wizerunek oraz dane zawarte w dokumencie tożsamości, z pozostawieniem oznaczenia rodzaju dokumentu, imienia, nazwiska, nr PESEL, adresu zameldowania oraz podpisu (jeśli znajdują się na dokumencie).

Wniosek może zostać również złożony przez przedstawiciela ustawowego, pełnomocnika, kuratora lub opiekuna prawnego (wzór nr 9A). Do wniosku należy załączyć kserokopie dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) akcjonariusza i reprezentanta akcjonariusza oraz dokument upoważniający do złożenia oświadczenia w imieniu akcjonariusza. W przypadku dokumentu tożsamości akcjonariusza/reprezentanta akcjonariusza należy przekreślić/zamazać wizerunek oraz dane zawarte w dokumencie, z pozostawieniem oznaczenia rodzaju dokumentu, imienia, nazwiska, nr PESEL, adresu zameldowania oraz podpisu (jeśli znajdują się na dokumencie). Kserokopia dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) reprezentanta akcjonariusza nie jest wymagana w przypadku podpisania przez niego wniosku osobiście, w obecności upoważnionego pracownika Krajowej Spółki Cukrowej S.A., po okazaniu oryginału dokumentu tożsamości.

III. Zgubienie lub zniszczenie dokumentu akcji

W przypadku zniszczenia lub utraty odcinka zbiorowego akcji istnieje możliwość wystawienia duplikatu. W celu uzyskania duplikatu należy przesłać:

 1. postanowienie sądu o umorzeniu odcinka zbiorowego akcji (odpis lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza).

  Zgodnie z przepisami dekretu z dnia 10 grudnia 1946 roku o umarzaniu utraconych dokumentów (Dz.U. z 1947 roku Nr 5, poz. 20) o umorzeniu takich dokumentów decyduje sąd w postępowaniu nieprocesowym.

 2. wniosek o wydanie duplikatu odcinka zbiorowego akcji (wzór nr 10).

 3. Opłata za wydanie duplikatu odcinka zbiorowego akcji wynosi 20 PLN.

  Zgodnie z art. 357 § 3 kodeksu spółek handlowych duplikat akcji zostanie wydany na koszt wnioskodawcy. Po sporządzeniu duplikatu Spółka wezwie wnioskodawcę do uiszczenia stosownej opłaty.

IV. Wydanie odpisu z księgi akcyjnej

Każdy akcjonariusz ma prawo wystąpić do Spółki z wnioskiem (wzór nr 11) o wydanie odpisu z księgi akcyjnej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Odpis wydawany jest wyłącznie w wersji papierowej i podlega opłacie. Odpis zawiera następujące dane akcjonariuszy: nazwisko, imię, firmę (nazwa), siedzibę, adres, adres do doręczeń, wysokość dokonanych wpłat. Dane uporządkowane są zgodnie z numeracją odcinków zbiorowych akcji.

Koszt wydania odpisu księgi akcyjnej Spółki wynosi 0,50 PLN za jedną stronę.

Po sporządzeniu odpisu Spółka wezwie wnioskodawcę do uiszczenia opłaty.

V. Zaświadczenie o posiadanych akcjach

Każdy akcjonariusz może wystąpić z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o liczbie i wartości posiadanych akcji (wzór nr 12).

Spadkobiercy akcjonariusza występujący z wnioskiem (wzór nr 12A) o wydanie zaświadczenia o liczbie wartości akcji posiadanych przez zmarłego winni do wniosku dołączyć kserokopię aktu zgonu lub postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo notarialnego poświadczenia dziedziczenia.

VI. Infolinia (56) 650 12 14 czynna w dni robocze od godziny 8.00 do 13.00.

Uwaga! aby uzyskać informację na temat wpisu w księdze akcyjnej lub w sprawie należnej dywidendy należy podać konsultantce nr PESEL i numery odcinka zbiorowego akcji.

VII. Dywidenda

 1. Komu przysługuje dywidenda?

  Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Statut może upoważnić walne zgromadzenie do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku.

  Podstawa prawna: art. 348 § 2 kodeksu spółek handlowych.

 2. Kto i kiedy decyduje o wypłacie dywidendy?

  Uchwałę w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy akcjonariuszom podejmuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego.

 3. Sposób wypłaty dywidendy.

  Dywidenda wypłacana jest każdemu akcjonariuszowi przekazem pocztowym na adres zamieszkania (lub adres do korespondencji, jeśli został wskazany przez akcjonariusza) zgodny z wpisem w księdze akcyjnej Spółki.

  Akcjonariusze posiadających powyżej 50.000 akcji oraz akcjonariusze mający miejsce zamieszkania poza granicami kraju mogą złożyć wniosek o przesłanie dywidendy na rachunek bankowy (wzór nr 13).

 4. Podatek od dywidendy.

  Kwota dywidendy wypłacanej akcjonariuszom jest pomniejszana o 19% zryczałtowany podatek dochodowy, pobierany i odprowadzany przez Spółkę, jako płatnika tego podatku, na rachunek właściwego dla Spółki urzędu skarbowego (na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 4, art. 41 ust. 4 oraz art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.). Akcjonariusze będący osobami fizycznymi nie wykazują w rocznych zeznaniach podatkowych przychodów uzyskanych z tytułu wypłaconych dywidend oraz kwoty pobranego zryczałtowanego podatku.

 5. Co zrobić, gdy dywidenda nie została odebrana w terminie?

  Akcjonariusz, który nie odebrał dywidendy w terminie może złożyć wniosek o jej ponowne wysłanie (wzór nr 14).

 6. Co zrobić, gdy przekaz z należną dywidendą nie został doręczony?

  Akcjonariusz, do którego nie dotarł przekaz z należną dywidendą powinien przesłać do Spółki reklamację (wzór nr 15).

 7. Jak obliczyć wysokość należnej dywidendy?

  Kalkulator wypłaty dywidendy

Kalkulator wypłaty dywidendy

:
wartość: 0 PLN

DYWIDENDA

liczba akcji będących podstawą do naliczenia dywidendy

dywidenda na 1 akcję w zł.

dywidenda przypadająca na akcjonariusza

podstawa opodatkowania po zaokrągleniu do pełnych złotych

stawka podatku dochodowego od dywidendy

podatek dochodowy od dywidendy

dywidenda netto przypadająca do wypłaty akcjonariuszowi

1

2

3

4

5

6

7

x

0,08

poz.1 x poz.2

x

19%

poz.4 x poz.5

poz.3 - poz.6

VIII. Pełnomocnik

Każdy akcjonariusz może ustanowić pełnomocnika, który będzie w jego imieniu dokonywał wszystkich lub niektórych czynności związanych z posiadanymi przez mocodawcę akcjami (wzór nr 16).

Podpisy mocodawcy oraz pełnomocnika mocodawcy mogą zostać złożone osobiście w obecności upoważnionego pracownika Krajowej Spółki Cukrowej S.A., po okazaniu oryginałów dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport). W przypadku niemożliwości osobistego stawiennictwa, do pełnomocnictwa należy załączyć kserokopie dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) mocodawcy oraz pełnomocnika mocodawcy albo podpisy mocodawcy oraz pełnomocnika mocodawcy muszą być poświadczone przez notariusza. W przypadku załączenia dokumentu tożsamości mocodawcy/pełnomocnika mocodawcy należy przekreślić/zamazać wizerunek oraz dane zawarte w dokumencie, z pozostawieniem oznaczenia rodzaju dokumentu, imienia, nazwiska, nr PESEL, adresu zameldowania oraz podpisu (jeśli znajdują się na dokumencie).

W przypadku, gdy pełnomocnictwo upoważnia do odbioru dywidendy, podpisy mocodawcy oraz pełnomocnika mocodawcy muszą być poświadczone przez notariusza. Pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane (wzór nr 17).

IX. Wymiana akcji Cukrowni Borowiczki, Cukrowni Kruszwica i Cukrowni Leśmierz

Akcjonariusze, którzy do tej pory nie wymienili akcji Cukrowni Borowiczki, Cukrowni Kruszwica i Cukrowni Leśmierz połączonych z Krajową Spółką Cukrową S.A. na akcje Krajowej Spółki Cukrowej S.A. mogą tego dokonać przesyłając do Spółki stosowny wniosek (wzór nr 18). Do wniosku należy dołączyć posiadany odcinek zbiorowy akcji Cukrowni (oryginał).

X. Opłaty

Wydanie duplikatu odcinka zbiorowego akcji: 20 PLN.

Wydanie odpisu księgi akcyjnej Spółki 0,50 PLN za jedną stronę odpisu.

XI. Wzory dokumentów

Wzór nr 1 Umowa sprzedaży akcji imiennych,

Wzór nr 1A Warunkowa umowa sprzedaży akcji imiennych,

Wzór nr 1B Zawiadomienie zbywcy o warunkowej umowie sprzedaży akcji imiennych,

Wzór nr 2 Wniosek o dokonanie wpisu w księdze akcyjnej,

Wzór nr 2A Wniosek o dokonanie wpisu w księdze akcyjnej (przedstawiciel ustawowy, pełnomocnik, kurator, opiekun prawny),

Wzór nr 3 Umowa darowizny akcji imiennych (osoby bliskie),

Wzór nr 3A Umowa darowizny akcji imiennych (osoby inne niż bliskie),

Wzór nr 4 Oświadczenie spadkobiercy testamentowego,

Wzór nr 4A Oświadczenie spadkobiercy testamentowego (przedstawiciel ustawowy, pełnomocnik, kurator, opiekun prawny),

Wzór nr 5 Oświadczenie współwłaściciela akcji,

Wzór nr 5A Oświadczenie współwłaściciela akcji (przedstawiciel ustawowy, pełnomocnik, kurator, opiekun prawny),

Wzór nr 6 Umowa częściowego działu spadku,

Wzór nr 7 Oświadczenie nabywcy akcji,

Wzór nr 8 Wniosek o podział odcinka zbiorowego,

Wzór nr 9 Wniosek o aktualizację danych akcjonariusza,

Wzór nr 9A Wniosek o aktualizację danych akcjonariusza (przedstawiciel ustawowy, pełnomocnik, kurator, opiekun prawny),

Wzór nr 10 Wniosek o wydanie duplikatu odcinka zbiorowego akcji,

Wzór nr 11 Wniosek o wydanie odpisu księgi akcyjnej,

Wzór nr 12 Wniosek o wydanie zaświadczenia o liczbie posiadanych akcji,

Wzór nr 12A Wniosek o wydanie zaświadczenia o liczbie posiadanych akcji dla spadkobierców akcjonariusza,

Wzór nr 13 Dyspozycja wypłaty dywidendy na rachunek bankowy,

Wzór nr 14 Wniosek o ponowne przesłanie dywidendy,

Wzór nr 15 Reklamacja- niedoręczenie przekazu z należną dywidendą,

Wzór nr 16 Pełnomocnictwo,

Wzór nr 17 Odwołanie pełnomocnictwa,

Wzór nr 18 Wniosek o wymianę akcji cukrowni.