Krajowa Spółka Cukrowa S.A. - dywidenda

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

Komunikat dla akcjonariuszy Krajowej Spółki Cukrowej S.A. zamierzających zbyć akcje Spółki!

Uprzejmie informujemy, iż w myśl art. 3a ust. 1 Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego wprowadzonego w życie w dniu 30 kwietnia 2016 roku Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje prawo pierwokupu akcji Krajowej Spółki Cukrowej S.A.
Zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. Ustawy zbycie akcji dokonane od dnia 30 kwietnia 2016 roku niezgodnie z przepisami ww. ustawy jest nieważne.
Prawo pierwokupu nie dotyczy transakcji na rzecz osób bliskich.
  Osobą bliską w rozumieniu z art. 2 pkt 6 ww. Ustawy jest – zstępny (tj. dzieci, wnuki, prawnuki), wstępny (tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonek, osoby przysposabiające i przysposobione.

W przypadku zbycia akcji od dnia 30 kwietnia 2016 roku procedura związana z dokonaniem zmiany wpisu w księdze akcyjnej przedstawia się następująco:
1) Strony zawierają umowę warunkową sprzedaży akcji,
2) Zbywający zawiadamia Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa o zawarciu umowy warunkowej sprzedaży akcji,
3) Krajowy Ośrodek składa oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu akcji Spółki lub oświadcza o niekorzystaniu z przysługującego jej prawa.

Jeśli Krajowy Ośrodek nie skorzysta z prawa pierwokupu, nabywca akcji składa wniosek o zmianę wpisu w księdze akcyjnej KSC S.A., do wniosku dołącza się:
- umowę warunkową sprzedaży akcji,
- oświadczenie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o niekorzystaniu z prawa pierwokupu akcji.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt pod nr infolinii: (56) 650 12 14 czynnej w dni robocze w godzinach od 8.00 do 11.00.