Akcjonariusze | Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

OBSŁUGA AKCJONARIUSZY

Treść

KOMUNIKAT ZBYWANIE AKCJI PO 1 MARCA 2021 ROKU

ZASADY DOKONYWANIA WPISÓW W REJESTRZE AKCJONARIUSZY KRAJOWEJ SPÓŁKI CUKROWEJ S.A. („SPÓŁKA”, „KSC S.A.”)

Na podstawie art. 3289 § 1 Kodeksu spółek handlowych nabycie akcji co do zasady następuje z chwilą dokonania w rejestrze akcjonariuszy wpisu wskazującego nabywcę, liczbę oraz rodzaj, serię i numery nabytych akcji. Wpisu do Rejestru akcjonariuszy KSC S.A. („Rejestr akcjonariuszy”) dokonuje podmiot prowadzący Rejestr akcjonariuszy - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział - Biuro Maklerskie w Warszawie („PKO BP BM”). Wszelkie sprawy związane z dokonywaniem zmian wpisu w Rejestrze akcjonariuszy, akcjonariusz może załatwić osobiście w Punktach Obsługi Klienta („POK”) PKO BP BM . Lista POK znajduje się na stronie internetowej PKO BP BM (link: https://www.bm.pkobp.pl/o-nas/placowki/).

Poniżej prezentujemy szczegółowe procedury zmiany wpisu w Rejestrze akcjonariuszy w odniesieniu do najczęściej występujących czynności lub zdarzeń prawnych, w wyniku których dochodzi do zmiany prawa własności akcji m.in.: sprzedaż akcji, darowizna akcji, nabycie akcji w drodze dziedziczenia, zniesienie współwłasności akcji – dział spadku. W przypadku nabycia akcji na podstawie innych tytułów, postanowienia poniższych procedur stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z art. 3284 § 1 Kodeksu spółek handlowych żądanie dokonania wpisu w Rejestrze akcjonariuszy może zostać złożone przez osobę mającą interes prawny w dokonaniu wpisu, w tym zbywcę akcji. W takim jednak przypadku, gdy PKO BP BM nie posiada danych nabywcy akcji i nie przeprowadził w stosunku do niego badania środków bezpieczeństwa finansowego, zgodnie z zasadami postępowania przez PKO BP BM, wniosek o dokonanie wpisu zostanie przez PKO BP BM odrzucony.

W celu przyspieszenia procedury wpisu w Rejestrze akcjonariuszy, poniższe zasady przewidują złożenie wniosku o dokonanie wpisu w Rejestrze akcjonariuszy przez nabywcę/ów akcji.

Udostępnione wzory umów oraz stosowana procedura w jednostkowych przypadkach mogą nie w pełni odpowiadać danej sytuacji (np. stosowanie prawa obcego właściwego dla danego spadkobiercy). Poniższe zasady oraz wzory umów mają charakter pomocniczy i ich stosowanie nie zwalnia akcjonariuszy lub inne osoby mające interes prawny w dokonaniu wpisu z obowiązku przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa i zasad obowiązujących w PKO BP BM. Poza czynnościami Spółki wskazanymi wprost w poniższych zasadach, KSC S.A. nie ponosi odpowiedzialności za dokonywanie wpisów w Rejestrze akcjonariuszy.


1. SPRZEDAŻ AKCJI

2. DAROWIZNA AKCJI
3. DZIEDZICZENIE AKCJI
4. ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI AKCJI - DZIAŁ SPADKU

WZORY DOKUMENTÓW