Krajowa Spółka Cukrowa S.A. - dywidenda

Przejdź do wybranego podserwisu

Informacje

Treść

 1. Zmiana wpisu w księdze akcyjnej:

  W celu dokonania zmiany wpisu w księdze akcyjnej Krajowej Spółki Cukrowej S.A (dalej: „KSC S.A.” lub „Spółka”)
  należy przesłać do Spółki wniosek (wzór 1), do którego należy załączyć dokumenty stanowiące podstawę dokonania wnioskowanej zmiany wpisu.

  1. Jakie dokumenty muszą przedłożyć Spadkobiercy akcjonariusza?

   1. Wniosek o dokonanie zmiany wpisu w księdze akcyjnej. (wzór 1)
    Wnioski składają wszyscy spadkobiercy wskazani w postanowieniu sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akcie poświadczenia dziedziczenia.
    Wnioski wszystkich spadkobierców winny być przesłane do Spółki łącznie.

   2. Postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia (oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza).

   3. Oświadczenie o wyznaczeniu wspólnego przedstawiciela współwłaścicieli akcji. (wzór 2)
    Oświadczenia składają wszyscy spadkobiercy. W razie nie wskazania przez współwłaścicieli akcji wspólnego przedstawiciela przysługująca spadkobiercom dywidenda, zgodnie z art. 333 § 3 kodeksu spółek handlowych, może zostać wypłacona przez Spółkę któremukolwiek ze współuprawnionych.
    Oświadczenia nie składa się jeśli jest tylko jeden spadkobierca.

   4. Spadkobierca niepełnoletni lub reprezentowany przez pełnomocnika, kuratora albo opiekuna prawnego.
    W przypadku, gdy jeden ze spadkobierców jest niepełnoletni wówczas wniosek o zmianę wpisu w księdze akcyjnej (wzór 1A) i oświadczenie o wyznaczeniu wspólnego przedstawiciela (wzór 2A) w jego imieniu składa przedstawiciel ustawowy.
    W przypadku, gdy spadkobierca jest reprezentowany przez pełnomocnika, kuratora lub opiekuna prawnego wówczas do wniosku (wzór 1A) i oświadczenia (wzór 2A) składanego w imieniu spadkobiercy należy załączyć dokument upoważniający do złożenia wniosku i oświadczenia w imieniu wnioskodawcy.

  2. Jak znieść współwłasność odcinka zbiorowego akcji?

   Akcje nabyte w drodze dziedziczenia przez kilku spadkobierców stanowią współwłasność. Spadkobiercy w każdym czasie mogą zawrzeć umowę częściowego działu spadku (wzór 3), na podstawie której współwłasność akcji zostanie zniesiona. Zawierając umowę częściowego działu spadku spadkobiercy mogą dowolnie podzielić akcje np. przyznając je jednemu ze spadkobierców lub tylko niektórym.
   W celu dokonania zmiany wpisu w księdze akcyjnej w związku ze zniesieniem współwłasności akcji niezbędne są następujące dokumenty:

   1. Wniosek o dokonanie zmiany wpisu w księdze akcyjnej Spółki (wzór 1). Wniosek składa każdy ze spadkobierców, który na mocy zawartej umowy został właścicielem akcji. W treści wniosku należy wpisać liczbę akcji przypadającą spadkobiercy w wyniku dokonanego podziału (§ umowy częściowego działu spadku).

   2. Umowa częściowego działu spadku (wzór 3) lub umowa działu spadku (jeśli dotyczy również akcji).

   3. Kserokopie dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) stron umowy częściowego działu spadku albo notarialne poświadczenie podpisów stron umowy, chyba że podpisy stron umowy zostały złożone osobiście w obecności upoważnionego pracownika Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

    Podpisy stron umowy mogą zostać złożone osobiście w obecności upoważnionego pracownika Krajowej Spółki Cukrowej S.A., po okazaniu oryginału dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
    W przypadku niemożliwości osobistego stawiennictwa, do umowy należy załączyć kserokopie dokumentów tożsamości stron umowy (dowód osobisty lub paszport) albo notarialne poświadczenie podpisów stron umowy.
    W przypadku załączenia dokumentów tożsamości należy przekreślić/zamazać wizerunek oraz dane zawarte w dokumencie, z pozostawieniem oznaczenia rodzaju dokumentu, imienia, nazwiska, nr PESEL, adresu zameldowania oraz podpisu (jeśli znajdują się na dokumencie).

   4. Wniosek o dokonanie podziału odcinka zbiorowego akcji (wzór 4).

  3. Procedura zbycia akcji dla umów zawartych od dnia 30 kwietnia 2016 r. (zmiana procedury wynika z wprowadzenia art. 3a ust. 1 Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego wprowadzonego w życie w dniu 30 kwietnia 2016 roku, zgodnie z którym Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje prawo pierwokupu akcji Krajowej Spółki Cukrowej S.A.):

   1. Strony zawierają umowę warunkową sprzedaży akcji (wzór 5A),

   2. Zbywający zawiadamia Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa o zawarciu umowy warunkowej sprzedaży akcji (wzór 5B),

   3. Krajowy Ośrodek składa oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu akcji Spółki lub oświadcza o niekorzystaniu z przysługującego mu prawa.

   4. Nabywca składa wniosek o dokonanie zmiany wpisu w księdze akcyjnej (wzór 1), jeśli Krajowy Ośrodek złoży oświadczenie o niewykonywaniu prawa pierwokupu akcji.

   5. W przypadku, gdy nabywca akcji jest osobą bliską zbywcy prawo pierwokupu akcji nie przysługuje Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa. Strony zawierają umowę (wzór 5), w której oświadczają, że w przypadku przedmiotowej transakcji Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa nie przysługuje prawo pierwokupu akcji. Osobą bliską w rozumieniu art. 2 pkt 6 Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego jest – zstępny (tj. dzieci, wnuki, prawnuki), wstępny (tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonek, osoby przysposabiające i przysposobione.

  4. Jakie dokumenty muszą przedłożyć Nabywcy akcji?

   1. Wniosek o dokonanie zmiany wpisu w księdze akcyjnej (wzór 1)

   2. Umowę sprzedaży akcji (wzór 5), umowę warunkową sprzedaży akcji (wzór 5A), umowę darowizny (wzór 6) lub inną umowę przenoszącą własność akcji na nabywcę. Dokument należy przedłożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

   3. Zaświadczenie o zatrudnieniu w Krajowej Spółce Cukrowej S.A. lub kopię umowy kontraktacji zawartej z Krajową Spółką Cukrową S.A.
    Zgodnie z § 15 ust. 1 Statutu Spółki akcje KSC S.A. mogą być zbyte wyłącznie pracownikom Spółki i plantatorom buraków cukrowych związanym ze Spółką umowami kontraktacji buraków cukrowych – umowa kontraktacji/umowa o pracę musi obowiązywać w momencie, gdy zawierana jest umowa sprzedaży/darowizny.

   4. Oświadczenie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o niekorzystaniu z prawa pierwokupu akcji. (Nie dotyczy zbycia akcji na rzecz osoby bliskiej. Osobą bliską w rozumieniu z art. 2 pkt 6 Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego jest – zstępny, wstępny, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonek, osoby przysposabiające i przysposobione).

 2. Aktualizacja danych akcjonariusza:

  Akcjonariusz, którego dane (np. nazwisko, adres zamieszkania) uległy zmianie winien złożyć wniosek (wzór 7) o aktualizację danych. Wniosek może zostać podpisany przez akcjonariusza osobiście w obecności upoważnionego pracownika Krajowej Spółki Cukrowej S.A., po okazaniu oryginału dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport). W przypadku niemożliwości osobistego stawiennictwa, do wniosku należy załączyć kserokopię dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) albo podpis akcjonariusza należy poświadczyć notarialnie. W przypadku załączenia dokumentu tożsamości należy przekreślić/zamazać wizerunek oraz dane zawarte w dokumencie tożsamości, z pozostawieniem oznaczenia rodzaju dokumentu, imienia, nazwiska, nr PESEL, adresu zameldowania oraz podpisu (jeśli znajdują się na dokumencie).
  Wniosek może zostać również złożony przez przedstawiciela ustawowego, pełnomocnika, kuratora lub opiekuna prawnego (wzór 7A). Do wniosku należy załączyć kserokopie dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) akcjonariusza i reprezentanta akcjonariusza oraz dokument upoważniający do złożenia oświadczenia w imieniu akcjonariusza. W przypadku dokumentu tożsamości akcjonariusza/reprezentanta akcjonariusza należy przekreślić/zamazać wizerunek oraz dane zawarte w dokumencie, z pozostawieniem oznaczenia rodzaju dokumentu, imienia, nazwiska, nr PESEL, adresu zameldowania oraz podpisu (jeśli znajdują się na dokumencie). Kserokopia dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) reprezentanta akcjonariusza nie jest wymagana w przypadku podpisania przez niego wniosku osobiście, w obecności upoważnionego pracownika Krajowej Spółki Cukrowej S.A., po okazaniu oryginału dokumentu tożsamości.

 3. Zgubienie lub zniszczenie dokumentu akcji:

  W przypadku zniszczenia lub utraty odcinka zbiorowego akcji istnieje możliwość wystawienia duplikatu. W celu uzyskania duplikatu należy przesłać:

  1. postanowienie sądu o umorzeniu odcinka zbiorowego akcji (odpis lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza).
   Zgodnie z przepisami dekretu z dnia 10 grudnia 1946 roku o umarzaniu utraconych dokumentów (Dz.U. z 1947 roku Nr 5, poz. 20) o umorzeniu takich dokumentów decyduje sąd w postępowaniu nieprocesowym.

  2. wniosek o wydanie duplikatu odcinka zbiorowego akcji (wzór 8).

  3. Opłata za wydanie duplikatu odcinka zbiorowego akcji wynosi 20 PLN.
   Zgodnie z art. 357 § 3 kodeksu spółek handlowych duplikat akcji zostanie wydany na koszt wnioskodawcy. Po sporządzeniu duplikatu Spółka wezwie wnioskodawcę do uiszczenia stosownej opłaty.

 4. Wydanie odpisu z księgi akcyjnej:

  Każdy akcjonariusz ma prawo wystąpić do Spółki z wnioskiem (wzór 9) o wydanie odpisu z księgi akcyjnej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Odpis wydawany jest wyłącznie w wersji papierowej i podlega opłacie. Odpis zawiera następujące dane akcjonariuszy: nazwisko, imię, firmę (nazwa), siedzibę, adres, adres do doręczeń, wysokość dokonanych wpłat. Dane uporządkowane są zgodnie z numeracją odcinków zbiorowych akcji.
  Koszt wydania odpisu księgi akcyjnej Spółki wynosi 0,50 PLN za jedną stronę.
  Po sporządzeniu odpisu Spółka wezwie wnioskodawcę do uiszczenia opłaty.

 5. Zaświadczenie o posiadanych akcjach:

  Każdy akcjonariusz może wystąpić z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o liczbie i wartości posiadanych akcji (wzór 10).
  Spadkobiercy akcjonariusza występujący z wnioskiem (wzór 10A) o wydanie zaświadczenia o liczbie wartości akcji posiadanych przez zmarłego winni do wniosku dołączyć kserokopię aktu zgonu lub postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo notarialnego poświadczenia dziedziczenia.

 6. Infolinia (56) 650 12 14 czynna w dni robocze od godziny 8.00 do 11.00.

  Uwaga! aby uzyskać informację na temat wpisu w księdze akcyjnej lub w sprawie należnej dywidendy należy podać konsultantce nr PESEL i numery odcinka zbiorowego akcji.

 7. Dywidenda:

  1. Komu przysługuje dywidenda?
   Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Statut może upoważnić walne zgromadzenie do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku.
   Podstawa prawna: art. 348 § 2 kodeksu spółek handlowych.

  2. Kto i kiedy decyduje o wypłacie dywidendy?
   Uchwałę w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy  akcjonariuszom podejmuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego.

  3. Sposób wypłaty dywidendy.
   Dywidenda wypłacana jest każdemu akcjonariuszowi przekazem pocztowym na adres zamieszkania (lub adres do korespondencji, jeśli został wskazany przez akcjonariusza) zgodny z wpisem w księdze akcyjnej Spółki.
   Akcjonariusze posiadających powyżej 50.000 akcji oraz akcjonariusze mający miejsce zamieszkania poza granicami kraju mogą złożyć wniosek o przesłanie dywidendy na rachunek bankowy (wzór 11).

  4. Podatek od dywidendy.
   Kwota dywidendy wypłacanej akcjonariuszom jest pomniejszana o 19% zryczałtowany podatek dochodowy, pobierany i odprowadzany przez Spółkę, jako płatnika tego podatku, na rachunek właściwego dla Spółki urzędu skarbowego (na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 4, art. 41 ust. 4 oraz art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.). Akcjonariusze będący osobami fizycznymi nie wykazują w rocznych zeznaniach podatkowych przychodów uzyskanych z tytułu wypłaconych dywidend oraz kwoty pobranego zryczałtowanego podatku.

  5. Co zrobić, gdy dywidenda nie została odebrana w terminie?
   Akcjonariusz, który nie odebrał dywidendy w terminie może złożyć wniosek o jej ponowne wysłanie (wzór 12).

  6. Co zrobić, gdy przekaz z należną dywidendą nie został doręczony?
   Akcjonariusz, do którego nie dotarł przekaz z należną dywidendą powinien przesłać do Spółki reklamację (wzór 13).

  7. Jak obliczyć wysokość należnej dywidendy?
   Kalkulator wypłaty dywidendy.

 8. Pełnomocnik:

  Każdy akcjonariusz może ustanowić pełnomocnika, który będzie w jego imieniu dokonywał wszystkich lub niektórych czynności związanych z posiadanymi przez mocodawcę akcjami (wzór 14).
  Podpisy mocodawcy oraz pełnomocnika mocodawcy mogą zostać złożone osobiście w obecności upoważnionego pracownika Krajowej Spółki Cukrowej S.A., po okazaniu oryginałów dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport). W przypadku niemożliwości osobistego stawiennictwa, do pełnomocnictwa należy załączyć kserokopie dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) mocodawcy oraz pełnomocnika mocodawcy albo podpisy mocodawcy oraz pełnomocnika mocodawcy muszą być poświadczone przez notariusza. W przypadku załączenia dokumentu tożsamości mocodawcy/pełnomocnika mocodawcy należy przekreślić/zamazać wizerunek oraz dane zawarte w dokumencie, z pozostawieniem oznaczenia rodzaju dokumentu, imienia, nazwiska, nr PESEL, adresu zameldowania oraz podpisu (jeśli znajdują się na dokumencie). W przypadku, gdy pełnomocnictwo upoważnia do odbioru dywidendy, podpisy mocodawcy oraz pełnomocnika mocodawcy muszą być poświadczone przez notariusza.
  Pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane (wzór 15).

 9. Wymiana akcji Cukrowni Borowiczki, Cukrowni Kruszwica i Cukrowni Leśmierz:

  Akcjonariusze, którzy do tej pory nie wymienili akcji Cukrowni Borowiczki, Cukrowni Kruszwica i Cukrowni Leśmierz połączonych z Krajową Spółką Cukrową S.A. na akcje Krajowej Spółki Cukrowej S.A. mogą tego dokonać przesyłając do Spółki stosowny wniosek (wzór 16). Do wniosku należy dołączyć posiadany odcinek zbiorowy akcji Cukrowni (oryginał).

 10. Opłaty:

  Wydanie duplikatu odcinka zbiorowego akcji: 20 PLN.
  Wydanie odpisu księgi akcyjnej Spółki 0,50 PLN za jedną stronę odpisu.