Akcjonariusze | Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

DEMATERIALIZACJA

Treść

KOMUNIKAT DLA AKCJONARIUSZY - SKŁADANIE DOKUMENTÓW AKCJI OD 1 MARCA 2021 ROKU

WZORY DOKUMENTÓW

Wzory dokumentów do pobrania 

KOMUNIKAT DLA AKCJONARIUSZY - UTRACONE DOKUMENTY AKCJI

W związku z trwającym procesem dematerializacji akcji, uprzejmie przypominamy, że w przypadku utraty przez akcjonariusza dokumentu akcji wskutek zniszczenia, zgubienia lub bezprawnego zaboru, należy przeprowadzić sądową procedurę umorzenia dokumentu. Zasady postępowania w takim przypadku reguluje Dekret z dnia 10 grudnia 1946 r. o umarzaniu utraconych dokumentów.

WEZWANIA AKCJONARIUSZY KRAJOWEJ SPÓŁKI CUKROWEJ S.A. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

PIĄTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY KRAJOWEJ SPÓŁKI CUKROWEJ S.A. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
CZWARTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY KRAJOWEJ SPÓŁKI CUKROWEJ S.A. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI                                                                       
TRZECIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY KRAJOWEJ SPÓŁKI CUKROWEJ S.A. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
DRUGIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY KRAJOWEJ SPÓŁKI CUKROWEJ S.A. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY KRAJOWEJ SPÓŁKI CUKROWEJ S.A. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

KOMUNIKAT DLA AKCJONARIUSZY - PROCES DEMATERIALIZACJI

Ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wprowadzona została obowiązkowa dematerializacja akcji wszystkich spółek akcyjnych oraz komandytowo - akcyjnych. W konsekwencji powyższego, akcje Krajowej Spółki Cukrowej S.A. nie będą mogły posiadać formy dokumentu i będą musiały być zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy. Rejestr akcjonariuszy będzie prowadzony w postaci elektronicznej, w sposób zapewniający bezpieczeństwo i integralność zawartych
w nim danych.