Akcjonariusze | Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

DEMATERIALIZACJA

Treść

Wzory dokumentów

1) Pełnomocnictwa 

W przypadku złożenia dokumentów akcji przez pełnomocnika akcjonariusza należy przedłożyć oryginał pełnomocnictwa.
Wraz z pełnomocnictwem należy okazać do wglądu dokument tożsamości pełnomocnika.

W przypadku, gdy akcjonariuszem jest osoba fizyczna, należy pobrać wzór Pełnomocnictwo - akcjonariusz osoba fizyczna”.

drukuj (Wzory dokumentów)

Zakres danych osobowych dotyczących akcjonariusza będącego osobą fizyczną, niezbędnych do dokonania przez pełnomocnika czynności związanych ze złożeniem dokumentów akcji, wskazany jest w pkt 2 Korespondencyjne składanie dokumentów akcji, wzór „Oświadczenie akcjonariusza osoba fizyczna”

W przypadku, gdy akcjonariuszem jest osoba prawna, należy pobrać wzór „Pełnomocnictwo - akcjonariusz osoba prawna”

Do pełnomocnictwa należy załączyć aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego Akcjonariusza.

2) Korespondencyjne składanie dokumentów akcji

Dokumenty akcji można również wysłać na adres siedziby Krajowej Spółki Cukrowej S.A. (87-100 Toruń, ul. Kraszewskiego 40) listem poleconym lub przesyłką kurierską, w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Dematerializacja akcji - Nie otwierać”. W takim przypadku wraz z dokumentami akcji należy przesłać podpisane przez akcjonariusza następujące oświadczenia:

⦁ oświadczenie akcjonariusza zawierające dane niezbędne do wpisania w rejestrze akcjonariuszy; należy pobrać wzór „Oświadczenie akcjonariusza osoba fizyczna” w przypadku akcjonariusza będącego  osobą fizyczną albo wzór „Oświadczenie akcjonariusza osoba prawna” w przypadku akcjonariusza będącego osobą prawną,

⦁ oświadczenie akcjonariusza potwierdzające otrzymanie i zapoznanie się z treścią Klauzuli informacyjnej dla akcjonariuszy oraz reprezentantów, pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych akcjonariuszy Krajowej Spółki Cukrowej S.A.; należy pobrać wzór „Oświadczenie akcjonariusza - RODO”

⦁ oświadczenie akcjonariusza potwierdzające zgodność przekazanych Krajowej Spółce Cukrowej S.A. danych i dokumentów w celu ujawnienia w rejestrze akcjonariuszy, ze stanem faktycznym; należy pobrać wzór „Oświadczenie akcjonariusza - potwierdzenie zgodności”. 

« wstecz