Akcjonariusze | Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

Treść

Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy oraz pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych akcjonariuszy Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, niniejszym informujemy, że:
1)    Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń, zwana dalej „Administratorem” lub „Spółką”.
2)    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych może Pan/Pani uzyskać mailowo pod adresem: iod@polski-cukier.pl.
3)    Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu:
a)    realizacji obowiązków wobec akcjonariusza wynikających z przepisów prawa, w szczególności:
-    prowadzenia księgi akcyjnej w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację akcjonariuszy z uwagi na ich znaczną liczbę,
-    dokonywania wpisów i zmiany wpisów w księdze akcyjnej oraz prowadzenia postępowań z zakresu dokonywania wpisów i zmiany wpisów w księdze akcyjnej,
-    wydawania odpisów i zaświadczeń,
-    uczestnictwa w walnych zgromadzeniach, dokumentowania przebiegu walnych zgromadzeń,
-    wypłaty dywidendy,
(podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, w tym w szczególności: art. 341, 347, 406, 407 i 412 k.s.h., Ustawa z dnia 26 sierpnia 1994 r. o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym oraz Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników);
b)    realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci konieczności zapewnienia ochrony prawnej Administratora, w tym w szczególności umożliwienia ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
c)    realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki wyrażających się w przetwarzaniu danych dla celów historycznych i archiwalnych Spółki (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4)    Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:
a)    inni akcjonariusze Spółki,
b)    notariusze sporządzający protokoły z walnych zgromadzeń,
c)    podmioty dostarczające i obsługujące system liczenia głosów na walnych zgromadzeniach,
d)    organy publiczne, sądy oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa,
e)    podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi hostingu i serwisu poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, a także systemów informatycznych,
f)    podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi prawne, audytorskie i rachunkowe,
g)    podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.
5)    Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres posiadania przez Pana/Panią statusu akcjonariusza Spółki, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres:
a)    niezbędny do wywiązania się przez Spółkę z obowiązków przewidzianych przepisami prawa,
b)    niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, wyrażających się w zapewnieniu ochrony prawnej, tj. w szczególności do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z akcji,
c)    w celach archiwalnych, do czasu zakończenia działania Administratora.
6)    Posiada Pan/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. W zakresie, w jakim Pana/Pani dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7)    Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
8)    Obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych wynika z przepisów prawa (w szczególności art. 341 k.s.h.) i jest konieczne do realizacji celów, o których mowa w pkt 3 niniejszej klauzuli. Podanie danych niewskazanych w art. 341 k.s.h. (tj. w szczególności PESEL, numer dokumentu tożsamości) jest dobrowolne, jednak brak podania danych może znacznie utrudnić lub uniemożliwić realizację wskazanych celów.
9)    Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.