Akcjonariusze | Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

OBSŁUGA AKCJONARIUSZY

Treść

1. Sprzedaż akcji

Zgodnie z § 15 ust. 1 Statutu Spółki akcje KSC S.A. mogą być zbywane wyłącznie pracownikom Spółki i plantatorom buraków cukrowych związanym ze Spółką umowami kontraktacji buraków cukrowych - umowa kontraktacji/umowa o pracę musi obowiązywać zarówno w momencie, gdy zawierana jest umowa sprzedaży oraz gdy dokonywany jest wpis w Rejestrze akcjonariuszy.
Na podstawie art. 3a ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego („Ustawa”), Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa („KOWR”) przysługuje prawo pierwokupu akcji KSC S.A. w przypadku sprzedaży tych akcji.
Prawo pierwokupu akcji KSC S.A. nie przysługuje KOWR w przypadku sprzedaży akcji dokonanej na rzecz osoby bliskiej.
Osobą bliską w rozumieniu art. 2 pkt 6 Ustawy jest - zstępny (np. dzieci, wnuki, prawnuki), wstępny (np. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, małżonek, osoby przysposabiające i przysposobione oraz pasierbowie.
1.1. Procedura zmiany wpisu w Rejestrze akcjonariuszy w przypadku sprzedaży akcji na rzecz osoby bliskiej (wyłączone prawo pierwokupu akcji przez KOWR):

1) Strony zawierają umowę sprzedaży akcji (wzór nr 1)
(treść umowy musi zawierać oświadczenie stron o spełnieniu warunku z art. 3a ust. 2 pkt 2 Ustawy, wyłączającego prawo pierwokupu akcji KSC S.A. przez KOWR - nabywca i zbywca są osobami bliskimi w rozumieniu art. 2 pkt 6 Ustawy; ponadto w celu przyspieszenia procedury wpisu, treść umowy powinna zawierać oświadczenie zbywcy o wyrażeniu zgody na dokonanie wpisu, w przeciwnym wypadku przed dokonaniem wpisu PKO BP BM powiadamia zbywcę o treści zamierzonego wpisu).
2) Nabywca akcji, niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży akcji, występuje bezpośrednio i osobiście do POK PKO BP BM z wnioskiem o dokonanie wpisu w Rejestrze akcjonariuszy. Wraz z wnioskiem należy przedłożyć m.in.:
a) umowę sprzedaży akcji (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza),
b) zaświadczenie o zatrudnieniu w KSC S.A. lub obowiązującą umowę kontraktacji buraków cukrowych zawartą ze Spółką (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).
UWAGA: Strony umowy sprzedaży (zbywca i nabywca) mogą także bezpośrednio i osobiście w POK PKO BP BM, w obecności pracownika POK, podpisać umowę sprzedaży akcji, złożyć oświadczenie, że są osobami bliskimi oraz wniosek o dokonanie wpisu w Rejestrze akcjonariuszy. W takim przypadku nabywca musi także przedłożyć zaświadczenie o zatrudnieniu w KSC S.A. lub obowiązującą umowę kontraktacji buraków cukrowych zawartą ze Spółką (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).
3) PKO BP BM, po pozytywnej weryfikacji złożonych dokumentów, dokonuje w Rejestrze akcjonariuszy wpisu wskazującego nabywcę akcji, w terminie tygodnia od otrzymania żądania. W przypadku braku dokumentów, o których mowa w pkt 2 powyżej lub braku oświadczenia stron o spełnieniu warunku z art. 3a ust. 2 pkt 2 Ustawy (nabywca i zbywca są osobami bliskimi w rozumieniu art. 2 pkt 6 Ustawy), PKO BP BM nie dokona wpisu do czasu usunięcia przeszkody, o czym informuje nabywcę akcji.
4) PKO BP BM zawiadamia nabywcę akcji oraz Spółkę o dokonanym wpisie.
1.2. Procedura zmiany wpisu w Rejestrze akcjonariuszy w przypadku sprzedaży akcji na rzecz osób innych niż bliskie (sprzedaż objęta prawem pierwokupu akcji przez KOWR):

1) Strony zawierają warunkową umowę sprzedaży akcji (wzór nr 1A).
W celu przyspieszenia procedury wpisu, treść umowy powinna zawierać oświadczenie zbywcy o wyrażeniu zgody na dokonanie wpisu; w przeciwnym wypadku przed dokonaniem wpisu PKO BP BM powiadamia zbywcę o treści zamierzonego wpisu.
2) Zbywający akcje, niezwłocznie po zawarciu warunkowej umowy sprzedaży akcji, pisemnie zwraca się do KSC S.A. (wzór nr 1B), aby Spółka dokonała stosownego zawiadomienia KOWR i załącza warunkową umowę sprzedaży akcji.
Dokument umowy należy przedłożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
3) Nabywca akcji, niezwłocznie po zawarciu warunkowej umowy sprzedaży akcji, przedkłada Spółce zaświadczenie o zatrudnieniu w KSC S.A. lub kopię obowiązującej umowy kontraktacji buraków cukrowych zawartej ze Spółką oraz oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Klauzuli informacyjnej dla akcjonariuszy oraz reprezentantów, pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych akcjonariuszy Krajowej Spółki Cukrowej S.A.(wzór nr 8).
4) Dokumenty, o których mowa w pkt 2 i 3 powyżej, dla przyspieszenia procedury - powinny zostać złożone jednocześnie.
5) KSC S.A., po pozytywnej weryfikacji złożonych przez zbywcę i nabywcę dokumentów, zawiadamia KOWR o treści warunkowej umowy sprzedaży akcji; do zawiadomienia załącza ustawowo wymagane dokumenty.
Samodzielne zawiadomienie KOWR przez zbywcę lub nabywcę akcji, z pominięciem KSC S.A. o zawartej warunkowej umowie sprzedaży akcji jest nieskuteczne.
6) Prawo pierwokupu akcji Spółki, KOWR może wykonać w terminie 2 miesięcy od otrzymania zawiadomienia dokonanego przez Spółkę.
7) W przypadku skorzystania przez KOWR z prawa pierwokupu:
a) Oświadczenie KOWR o nabyciu akcji składane jest w formie aktu notarialnego.
b) KOWR wysyła zobowiązanemu z prawa pierwokupu (zbywcy akcji) oświadczenie, o skorzystaniu z prawa pierwokupu przesyłką poleconą nadaną za potwierdzeniem odbioru w placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe, a następnie publikuje na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej KOWR.
Uważa się, że zobowiązany z prawa pierwokupu zapoznał się z treścią oświadczenia KOWR o wykonaniu prawa pierwokupu z chwilą jego publikacji na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej KOWR.
c) PKO BP BM dokonuje w Rejestrze akcjonariuszy wpisu o nabyciu akcji przez KOWR, na podstawie wniosku KOWR skierowanego bezpośrednio do POK PKO BP BM i załączonych do wniosku dokumentów uzasadniających dokonanie wpisu (w szczególności: oświadczenie KOWR o wykonaniu prawa pierwokupu akcji w formie aktu notarialnego - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopia warunkowej umowy sprzedaży akcji).
d) PKO BP BM zawiadamia KOWR jako nabywcę akcji oraz Spółkę o dokonanym wpisie.
e) KSC S.A. pisemnie zawiadamia nabywcę akcji z warunkowej umowy sprzedaży akcji o skorzystaniu przez KOWR z prawa pierwokupu.
8) W przypadku nieskorzystania przez KOWR z prawa pierwokupu:
(niezłożenie w ustawowym terminie przez KOWR oświadczenia o nabyciu akcji lub pisemne poinformowanie zobowiązanego (zbywcy akcji) o nieskorzystaniu przez KOWR z prawa pierwokupu - oznacza, że KOWR nie skorzystał z prawa pierwokupu):
a) KOWR pisemnie informuje KSC S.A. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu.
b) KSC S.A. pisemnie informuje nabywcę akcji z warunkowej umowy sprzedaży akcji o nieskorzystaniu przez KOWR z prawa pierwokupu (informacja musi zawierać datę zawiadomienia KOWR dokonanego przez Spółkę).
c) Nabywca akcji z warunkowej umowy sprzedaży akcji, po otrzymaniu pisma KSC S.A. występuje bezpośrednio i osobiście do POK PKO BP BM z wnioskiem o dokonanie wpisu w Rejestrze akcjonariuszy. Wraz z wnioskiem należy przedłożyć m.in.:
- warunkową umowę sprzedaży akcji (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza),
- zaświadczenie o zatrudnieniu w KSC S.A. lub obowiązującą umowę kontraktacji buraków cukrowych zawartą ze Spółką (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza),
- pismo KSC S.A. o nieskorzystaniu przez KOWR z ustawowego prawa pierwokupu akcji (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).
d) PKO BP BM, po pozytywnej weryfikacji złożonych przez nabywcę dokumentów, dokonuje w Rejestrze akcjonariuszy wpisu wskazującego nabywcę akcji. W przypadku braku dokumentów, o których mowa w lit. c powyżej, PKO BP BM nie dokona wpisu do czasu usunięcia przeszkody, o czym informuje nabywcę akcji warunkowej umowy sprzedaży akcji.
e) PKO BP BM zawiadamia nabywcę akcji oraz Spółkę o dokonanym wpisie.

« wstecz