Akcjonariusze | Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

OBSŁUGA AKCJONARIUSZY

Treść

Komunikat

Uprzejmie informujemy, że na podstawie art. 3a ust. 1 oraz art. 4 ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 6 Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego („Ustawa”), Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa („KOWR”) przysługuje odpowiednio prawo pierwokupu oraz prawo nabycia akcji Krajowej Spółki Cukrowej S.A. (dalej także „Spółka”).

Zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy nabycie akcji dokonane niezgodnie z przepisami Ustawy jest nieważne.

W związku ze zmianami w Ustawie, obowiązującymi od dnia 26 czerwca 2019 roku, w przypadku nabycia akcji Krajowej Spółki Cukrowej S.A., w stosunku do których przysługuje KOWR prawo pierwokupu albo prawo nabycia, procedura związana z dokonaniem zmiany wpisu w księdze akcyjnej, przedstawia się następująco:
1.    Prawo pierwokupu akcji przez KOWR - dotyczy sprzedaży akcji Krajowej Spółki Cukrowej S.A.   

1)    Strony zawierają warunkową umowę sprzedaży akcji.

2)    Zbywający akcje, niezwłocznie po zawarciu warunkowej umowy sprzedaży akcji, pisemnie zwraca się do Krajowej Spółki Cukrowej S.A., aby Spółka dokonała stosownego zawiadomienia KOWR i załącza warunkową umowę sprzedaży akcji.

3)    Nabywca akcji, niezwłocznie po zawarciu warunkowej umowy sprzedaży akcji, składa do Spółki wniosek o zmianę wpisu w księdze akcyjnej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Do wniosku załącza:
-  warunkową umowę sprzedaży akcji,
- zaświadczenie o zatrudnieniu w Krajowej Spółce Cukrowej S.A. lub kopię umowy  kontraktacji zawartej ze Spółką.
(Zgodnie z § 15 ust. 1 Statutu Spółki akcje Krajowej Spółki Cukrowej S.A. mogą być zbyte wyłącznie pracownikom Spółki i plantatorom buraków cukrowych związanym ze Spółką umowami kontraktacji buraków cukrowych - umowa kontraktacji/umowa o pracę musi obowiązywać w momencie, gdy zawierana jest umowa sprzedaży).

4)    Wnioski i dokumenty Stron warunkowej umowy sprzedaży akcji, o których mowa w pkt 2 i 3 powyżej, dla przyspieszenia procedury - powinny zostać złożone jednocześnie.

5)    Krajowa Spółka Cukrowa S.A., po pozytywnej weryfikacji złożonych przez zbywcę i nabywcę dokumentów, zawiadamia KOWR o treści zawartej warunkowej umowy sprzedaży akcji; do zawiadomienia załącza ustawowo wymagane dokumenty.
Samodzielne zawiadomienie KOWR przez zbywcę lub nabywcę akcji, z pominięciem Krajowej Spółki Cukrowej S.A. o warunkowej umowie sprzedaży akcji zawartej począwszy od dnia 26 czerwca 2019 r., jest nieskuteczne. 

6)    Prawo pierwokupu akcji Spółki, KOWR może wykonać w terminie 2 miesięcy od otrzymania zawiadomienia Spółki.

7)    W przypadku skorzystania przez KOWR z prawa pierwokupu:
a)    Oświadczenie KOWR o nabyciu akcji składane jest w formie aktu notarialnego.
b)    KOWR wysyła zobowiązanemu z prawa pierwokupu (zbywcy akcji) oświadczenie, o skorzystaniu z prawa pierwokupu przesyłką poleconą nadaną za potwierdzeniem odbioru w placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, a następnie publikuje na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej KOWR. 
Uważa się, że zobowiązany z prawa pierwokupu zapoznał się z treścią oświadczenia KOWR o wykonaniu prawa pierwokupu z chwilą jego publikacji na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej KOWR.
c)    Krajowa Spółka Cukrowa S.A. dokonuje w księdze akcyjnej wpisu o przeniesieniu akcji na rzecz Skarbu Państwa, w imieniu którego działa KOWR, na podstawie wniosku KOWR i załączonych do wniosku dokumentów uzasadniających dokonanie wpisu.
d)    Krajowa Spółka Cukrowa S.A. pisemnie zawiadamia KOWR o dokonanym wpisie.
e)    Krajowa Spółka Cukrowa S.A. pisemnie zawiadamia nabywcę akcji warunkowej umowy sprzedaży akcji o skorzystaniu przez KOWR z prawa pierwokupu i dokonuje zwrotu złożonego wniosku nabywcy o zmianę wpisu w księdze akcyjnej.  

8)    W przypadku nieskorzystania przez KOWR z prawa pierwokupu:
(Niezłożenie w ustawowym terminie przez KOWR oświadczenia o nabyciu akcji lub  pisemne poinformowanie zobowiązanego (zbywcy akcji) o nieskorzystaniu przez KOWR z prawa pierwokupu - oznacza, że KOWR nie skorzystał z prawa pierwokupu).
a)    KOWR pisemnie informuje Krajową Spółkę Cukrową S.A. o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu.
b)    Krajowa Spółka Cukrowa S.A. dokonuje w księdze akcyjnej wpisu o przeniesieniu akcji na rzecz nabywcy akcji warunkowej umowy sprzedaży akcji i informuje nabywcę o dokonanym wpisie.  
UWAGA:
Prawo pierwokupu nie dotyczy sprzedaży akcji dokonanej na rzecz osób bliskich.  
Osobą bliską w rozumieniu art. 2 pkt 6 Ustawy jest - zstępny (tj. dzieci, wnuki, prawnuki), wstępny (tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, małżonek, osoby przysposabiające i przysposobione oraz pasierbowie.

2.    Prawo nabycia akcji przez KOWR - dotyczy nabycia akcji Krajowej Spółki Cukrowej S.A. na podstawie zawarcia umowy innej niż umowa sprzedaży, jednostronnej czynności prawnej, orzeczenia sądu lub organu administracji publicznej lub organu egzekucyjnego, innej czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego (np. darowizna, zamiana, zniesienie współwłasności, dziedziczenie, dział spadku).

1)    Nabywca akcji składa do Spółki wniosek o dokonanie zmiany wpisu w księdze akcyjnej wraz z dokumentami uzasadniającymi dokonanie wpisu.

2)    Krajowa Spółka Cukrowa S.A., po pozytywnej weryfikacji złożonych dokumentów, zawiadamia KOWR o nabyciu akcji Spółki, w stosunku do których KOWR przysługuje prawo nabycia; do zawiadomienia załącza ustawowo wymagane dokumenty.
Samodzielne zawiadomienie KOWR przez zbywcę lub nabywcę akcji, z pominięciem Krajowej Spółki Cukrowej S.A. o nabyciu akcji, które nastąpiło począwszy od dnia 26 czerwca 2019 r. jest nieskuteczne. 

3)    Prawo nabycia akcji, KOWR może wykonać w terminie 2 miesięcy od otrzymania zawiadomienia Spółki.

4)    W przypadku skorzystania przez KOWR z prawa nabycia:
a)    Oświadczenie KOWR o nabyciu akcji na podstawie przysługującego prawa nabycia składane jest w formie aktu notarialnego.
b)    KOWR wysyła właścicielowi akcji (nabywcy akcji) oświadczenie o skorzystaniu z prawa nabycia przesyłką poleconą nadaną za potwierdzeniem odbioru w placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, a następnie publikuje na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej KOWR. 
Uważa się, że właściciel akcji zapoznał się z treścią oświadczenia KOWR o wykonaniu prawa nabycia z chwilą jego publikacji na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej KOWR.
c)    Krajowa Spółka Cukrowa S.A. dokonuje w księdze akcyjnej wpisu o przeniesieniu akcji na rzecz Skarbu Państwa, w imieniu którego działa KOWR, na podstawie wniosku KOWR i załączonych do wniosku dokumentów uzasadniających dokonanie wpisu.
d)    Krajowa Spółka Cukrowa S.A. pisemnie zawiadamia KOWR o dokonanym wpisie.

5)    W przypadku nieskorzystania przez KOWR z prawa nabycia:
(Niezłożenie w ustawowym terminie przez KOWR oświadczenia o nabyciu akcji lub  pisemne poinformowanie właściciela akcji (nabywcy akcji) o nieskorzystaniu przez KOWR z prawa nabycia - oznacza, że KOWR nie skorzystał z prawa nabycia).
a)    KOWR pisemnie informuje Krajową Spółkę Cukrową S.A. o nieskorzystaniu przez KOWR z prawa nabycia akcji.
b)    Krajowa Spółka Cukrowa S.A. dokonuje w księdze akcyjnej wpisu o przeniesieniu akcji na rzecz nabywcy akcji i informuje nabywcę o dokonanym wpisie.  

UWAGA:
Prawo nabycia akcji Krajowej Spółki Cukrowej S.A. nie przysługuje KOWR
w przypadku nabycia akcji m.in.: przez Skarb Państwa, przez osobę bliską zbywcy, w wyniku dziedziczenia ustawowego albo dziedziczenia przez rolnika indywidualnego. Osobą bliską w rozumieniu art. 2 pkt 6 Ustawy jest - zstępny (tj. dzieci, wnuki, prawnuki), wstępny (tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, małżonek, osoby przysposabiające i przysposobione oraz pasierbowie.

Szczegółowe informacje dotyczące opisanych powyżej procedur, jak również wzory pism do wykorzystania zostały zamieszczone w zakładce „Obsługa akcjonariuszy”. 

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt pod nr infolinii: (56) 650 12 14 czynnej w dni robocze w godzinach od 8.00 do 11.00.

« wstecz